கணம்தோறும் பிறக்கிறேன் 

Tuesday, April 26, 2016

பாழாப் போன டி.வி. வந்து பாடாப் படுத்துது

பாழாப் போன டி.வி. வந்து பாடாப் படுத்துது

நான் சுகம், நீ சுகமானு 
நாலுவரி எழுதேன்னு நச்சரிக்கும் அம்மாவுக்கு
நாளைக்குத்தான் எழுதணும் இன்று  
பாழாப் போன டி.வி. வந்து பாடாப் படுத்துது!

அடுத்த வீட்டு அக்காவுக்கு அறுவை சிகிச்சை 
ஆச்சுதாம், ஆதரவாய் பார்த்து பேச 
ஆகவில்லை இன்னோமும் 
பாழாப் போன டி.வி. வந்து பாடா படுத்துது!

கையில்எடுத்த சோறு காஞ்சு போன பின்னாலும் 
வாய் போய் சேரவில்லை வாய்க்கு ருசி ஏதுமில்லை 
பாழாப் போன டி.வி. வந்து பாடாப் படுத்துது 

வீட்டினுள் பேச்சில்லை, வீதியில் உறவில்லை 
கலகலக்கும் விளையாட்டு, கைவேலை ஏதுமில்லை 
பாழாப் போன டி.வி. வந்து பாடா படுத்துது.