சனி, 8 செப்டம்பர், 2018

சாப்பிட வாங்க அப்படியே பதில்சொல்லிட்டு போங்க

சாப்பிட வாங்க 
அப்படியே பதில்சொல்லிட்டு போங்க  1. "We call this as four yards of coffee" Who? Why?

2. மணக்கும் மலரின் பெயர் கொண்ட இவர் சமையல் மணக்கும்,ருசிக்கும்.

3. தந்தை பாட்டு(கவிதை) படைத்தார், மகள் சாப்பாடு படைக்கிறார்.

4. பன், ப்ரெட் போன்றவற்றிர்க்கு ஆங்கிலேயரிடம் இருந்து வந்த வரவேற்பை உணர்ந்து கொண்ட மாணிக்கம் பிள்ளை ஒரு ரொட்டி கடை தொடங்க விரும்பினார். ஆங்கிலேயர்களை கவரும் வண்ணம் அதற்கு இந்த ஆங்கிலப் பெயரை சூட்டினார். இன்றைக்கும் சென்னையின் ஒரு முக்கியமான ரொட்டி கடை இது எது என்று தெரிகிறதா? 

5. இவை சில உணவு பண்டங்களைப் பற்றிய குறிப்புகள், எவை எவை என்று கண்டு பிடியுங்கள்:

A). தீர்ப்பதற்கு மிகவும் கடினமானதை இதோடு ஒப்பிடுவார்கள்.

B). ஒரு ராஜபார்வை கவிஞர் இதை பெண்களின் விரல்களுக்கு ஒப்பிட்டிருக்கிறார்.

C). இது கூடவா தெரியாது? 'அழகுதான்' போங்கள்.